اعلام برنده مناقصه تجهیز ونگهداری پل عابر پیاده

چاپ

پیرو اعلام شهرداری تهران مبنی بر گزارش برندگان مناقصات این سازمان در سامانه ی شفافیت شهرداری تهران بنشانی www.shafaf.tehran.ir ، برنده مناقصه با عنوان

تجهیز ونگهداری پل عابر پیاده ، شرکت عمران بتن نوژان اعلام گردیده است .