برنده مناقصه تهیه و نصب و نگهداری گاردریل و تجهیزات بزرگراهی سطح منطقه۱۷

چاپ

پیرو اعلام شهرداری تهران مبنی بر گزارش برندگان مناقصات این سازمان در سامانه ی شفافیت شهرداری تهران بنشانی www.shafaf.tehran.ir ، برنده مناقصه با عنوان

تهیه و نصب و نگهداری گاردریل و تجهیزات بزرگراهی سطح منطقه ۱۷  ، شرکت  ابنیه عمران مرصاد  اعلام گردیده است .