ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بلایای طبیعی

ارزيابی نيازهای بازسازی و بازتوانی پس از بلاياي طبيعی

چاپ

گزارش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بلایای طبیعی (PDNA)- سیل فروردین‌ ماه ۱۳۹۸در استان‌های لرستان، خوزستان و گلستان

این گزارش با همکاری سازمان ملل متحد، سازمان مدیریت بحران کشور و ستاد و توابع استانی تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط کشور و همچنین سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های لرستان، خوزستان و گلستان و تمام دفاتر بخشی تخصصی و امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور برای اولین بار تهیه شده است تا به عنوان الگو برای سایر بلایای طبیعی کشور مورد استفاده قرارگیرد. با امید تاب‌آوری روزافزاون برای جامعه و زیرساخت‌های کشور

جهت دانلود کلیک کنید