پربازدید های چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

چهارشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
»   اقتصادی  »   بررسی زمینه های همکاری انجمن خدمات فی و فعالان و بخش کشاورزی
۱ خرداد ۱۳۹۸ , ساعت ۹:۳۹

بررسی زمینه های همکاری انجمن خدمات فی و فعالان و بخش کشاورزی

به نقل از انجمن خدمات فنی و مهندسی، رئـیس این انجمـن در نشست مشترک انجمن خدمات فنی و مهندسی و فعالان بخش کشاورزی گفت: در شرایط کنونی نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران و کشورهای هدف بیشتر از گذشته پررنگ خواهد بود و باید بــه دنبــال راهکارهایی برای افزایش اعتماد بــه بخــش خصوصی باشــیم.

محمدجواد کامیاب، با اشاره به بررســی امکــان ورود بــه بــازارهــای صــادراتی بــا اولویــت کشــور افغانســتان، اظهار کرد: وجــود بازارچــه هــای مــرزی خــوب در ایــن کشــور یــک مزیــت و در مقابل نبودن ارتبــاط مــؤثر و قانونمنــد و همچنین تضــمین مــالی خــوب از نقص های صادرات به افغانستان محسوب می شود.

در ادامه این نشست دبیــر انجمــن خــدمات فنــی و مهندســی بیان کرد: حـــوزه هــای مختلـــف کشــاورزی مانند تولیــد و تـــامین نهــاده هـــای کشــاورزی، سیســـتم هــا و تاسیســـات مـــدرن آبیـــاری، احـــداث و تجهیـــز گلخانـــه و لولـــه و تأسیســـات کشـــاورزی مـــی تواند زمینـــه هـــای مشـــترک همکــاری ایــران و افغانســتان باشــد.

علی نقوی، در حال حاضر ســاز و کارهــای بــانکی و نحــوه انتقـــال پـــول را از مهـــم تـــرین دغدغـــه هـــای صـــادرکنندگان برشـــمرد و گفـــت: صـــادرات خـــدمات و کالاهــای کشــاورزی بــه کشــور افغانســتان مســتلزم شــناخت کــافی از منطقــه بــه لحــاظ امنیتــی، چگــونگی حمایــت از بهــره بــرداران و کشــاورزان در ایــن کشــور و شــناخت وضــعیت منــابع مــالی موجــود بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه است.

 

برگرفته از سایست اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی کرمان

مطالب مرتبط با موضوع اقتصادی

دستورالعمل ناحيه‌بندي استقرار كاربري در حريم كيفي منابع آب سطحي جهت دانلود کلیک...
به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، دو مصوبه در خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده را اصلاح کرد. مطابق این تصمیم، تصویب‌نامه‌های «میزان سقف تسهیلات تأمین...

مطالب مرتبط با برچسب

خبرهای تصویری
  • نظر سنجی

    چشم انداز رشد اقتصادی ایران در سال 97 را چگونه ارزیابی می کنید؟

    مشاهده نتایج

    Loading ... Loading ...
  • آخرین خبرها