برنده مناقصه شهرداری منطقه ۱۱ مشخص شد

شهرداری منطقه 11

چاپ

ماهان صنعت تیراژه برنده مناقصه تراش و روکش مکانیزه و درزگیری معابر جمهوری، مولوی، ابوسعید و . . . . شهرداری منطقه ۱۱ شد.

مبلغ نهایی قراردارد (ریال)  ۸,۰۱۹,۶۵۶,۱۲۵ که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ منعقد شد.

مدت قرارداد ۱ سال و روش انتخاب پیمانکار بصورت مناقصه عمومی بوده است.