برنده مناقصه شهرداری منطقه ۱۲ مشخص شد

شهرداری منطقه 12

چاپ

آزما سازه هستی برنده مناقصه نگهداشت و بهشسازی معابر ناحیه ۲ شهرداری منطقه ۱۲ شد.

مبلغ نهایی قراردارد (ریال) ۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ منعقد شد.

مدت قرارداد ۶ ماه و روش انتخاب پیمانکار بصورت مناقصه عمومی بوده است.