برنده مناقصه شهرداری منطقه ۱۹ مشخص شد

شهرداری منطقه 19

چاپ

روشن گران راه طبیعت برنده مناقصه نگهداری فضای سبز جنگل کاری پادگان محمد رسول الله(ص) منطقه ۱۹ شد.

مبلغ نهایی قراردارد (ریال) ۱۵,۱۰۵,۵۳۳,۹۸۸ که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ منعقد شد.

مدت قرارداد ۱سال و روش انتخاب پیمانکار بصورت مناقصه عمومی بوده است.