برنده مناقصه شهرداری منطقه ۱۹ مشخص شد

شهرداری منطقه 19

چاپ

عمران تات آریا برنده مناقصه خرید مبلمان پارکی شهرداری منطقه ۱۹ شد.

مبلغ نهایی قراردارد (ریال) ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ منعقد شد.

مدت قرارداد ۶ ماه و روش انتخاب پیمانکار بصورت استعلام قیمت بوده است.