برنده مناقصه شهرداری منطقه ۲ مشخص شد

شهرداری منطقه 2

چاپ

شرکت فنی و مهندسی پی سازان آسمان اندیش برنده مناقصه نگهداشت معابر در سطح ناحیه۳ شد.

مبلغ نهایی قراردارد (ریال) ۱۰,۱۶۸,۳۱۲,۵۰۰ که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ منعقد شد.

مدت قرارداد ۱۵ ماه و روش انتخاب پیمانکار بصورت مناقصه عمومی بوده است.