طراحی موج‏ شکن‏ های توده ‏سنگی

طراحی موج‏ شكن‏ های توده ‏سنگی

چاپ

طراحی ژئوتکنیکی موج‏ شکن‏ های توده ‏سنگی روی بسترهای رسی نرم و ملاحظات استفاده از ژئوسینتتیک

جهت دانلود کلیک کنید